Regulamin Outlet Live Instagram

Regulamin sprzedaży - OUTLET LIVE


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki zakupu produktów w zakładce OUTLET LIVE za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram zwanym dalej „OUTLET LIVE”;

2. Organizatorem sprzedaży OUTLET LIVE jest Anna Skura, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „WAW PROJECT – Anna Skura” pod adresem ul. Bagatela 10, 00-585 Warszawa, NIP 5882167123 („Organizator”);

3. Celem OUTLET LIVE jest promocja i sprzedaż towarów NUSA-STORE;
4. Sprzedaż w zakresie OUTLET LIVE dokonywania będzie w sklepie nusa-store.com szczegółowo prezentowane produkty za pośrednictwem platformy Instagram Stories;
5. Organizator oświadcza, że OUTLET LIVE nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Facebook lub Instagram, za pośrednictwem, których można wziąć udział w OUTLET LIVE, ani z nimi powiązany, a Facebook lub Instagram nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją OUTLET LIVE. Wszystkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach OUTLET LIVE powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram;
6. Organizator za pośrednictwem platformy Instagram prezentuje również produkty Outlet'owe, czyli takie, które mogą posiadać wady, wady te są szczegółowo przedstawione na OUTLET LIVE, zapisanym na Instagram'ie w postach;
7. Każdy produkt OUTLET LIVE oznaczony jest tym samym numerkiem na OUTLET LIVE jak i na stronie www, gdzie można dokonać zakupu https://nusa-store.com/pl/menu/outlet-live-481.html;
8. Zakupione produkty outlet'owe w OUTLET LIVE nie podlegają zwrotowi;
9. Zakupione produkty z zakładki OUTLET LIVE, będą wysyłane oddzielnie od innych zakupów w https://nusa-store.com, a cena dostawy jest standardowa i wynosi w zależności od kuriera DHL 19 zł brutto, InPost 15 zł brutto.;
10. Zakupione produkty z zakładki OUTLET LIVE, będą wysyłane z magazynu ShowRoom Bagatela 10/16, 00-585 Warszawa;
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług, których korzystają Uczestnicy;
12. Przed przystąpieniem do zakupu w OUTLET LIVE uczestnicy powinni zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do OUTLET LIVE uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień;
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w Regulaminie w szczególności ze względu na sytuację pandemiczną na świecie.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. OUTLET LIVE organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. W OUTLET LIVE mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”);

3. Do uczestnictwa w OUTLET LIVE niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w serwisie Instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z jego regulaminem. Dane zawarte w zakupie OUTLET LIVE muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w OUTLET LIVE jest całkowicie dobrowolne.

 

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Aby wziąć udział w OUTLET LIVE: podczas trwania lub po zakończeniu OUTLET LIVE, należy zapoznać się z produktami oraz jego ewentualnymi wadami na OUTLET LIVE Instagram Stories oraz Post. Po wybraniu produktu do zakupu należy przejść do zakładki https://nusa-store.com/pl/menu/outlet-live-481.html wybrać dany przedmiot i dokonać standardowego zakupu.

 

§ 4. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów i usług własnych), jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród. Dane osobowe osób, z którymi Organizator podpisze umowę, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu oraz umowy licencyjnej przetwarzane będą w związku z realizacją tejże umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorowi pocztowemu, kurierowi oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe zapewniające świadczenie usługi skrzynki e-mail. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do dnia wydania Nagrody (tj. do 15 kwietnia 2022 r.); w przypadku Laureatów, z którymi Organizator podpisał umowy ich dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i zostaną usunięte najpóźniej po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Promocji.

6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy - prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,
e. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu - prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej wskazanej na stronie www.nusa-store.com Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organizator nie wyznaczył inspektora ochrony danych w swojej organizacji.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.nusa-store.com

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników.
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty i przedłużenia czasu trwania OUTLET LIVE i dokonywania zmian w Regulaminie z tym, że zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników OUTLET LIVE i obowiązują od momentu podania ich do wiadomości Uczestnikom OUTLET LIVE przez publikację na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie OUTLET LIVE, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenie funkcjonowania strony internetowej nusa-store.com) lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixel