Konkurs - "3 URODZINY NUSA STORE"

KONKURS - # 3 URODZINY NUSA STORE


Regulamin konkursu - Urodziny Nusa - Store


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Anna Skura, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „WAW PROJECT – Anna Skura” pod adresem ul. Orzeszkowej 12, 84-240 Reda, NIP 5882167123 („Organizator”).
3. Celem Konkursu jest promocja towarów NUSA;
4. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w §3 ust. 2 Regulaminu trwa w dniach 09.08.2022 roku (18:00) – 15.08.2022 roku (23:59) . Wyniki będą ogłoszone 17.08.2022 roku. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Instagram, poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe: „Który produkt z naszego sklepu podoba Ci się najbardziej?” Regulamin Konkursu zostanie podpięty na stronie internetowej www.nusa-store.com. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Facebook lub Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązany, a Facebook lub Instagram nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu. Wszystkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług, których korzystają Uczestnicy.
9. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
10. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnicy powinni zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w Regulaminie w szczególności ze względu na sytuację pandemiczną na świecie.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”).
3. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w serwisie Instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z jego regulaminem. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Organizatora ani pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz w stosunku przysposobienia.
5. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Na zasadach określonych w ust. 5 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie, powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla marki lub Organizatora.


§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE


1. Aby wziąć udział w Konkursie:
- podczas trwania konkursu od 09.08.2022 do 15.08.2022 23:59 należy obserwować nasz profil “Thenusastore” oraz “ skomentować post konkursowy, z odpowiedzią na pytanie:„Który produkt z naszego sklepu podoba Ci się najbardziej?” - każdy użytkownik może napisać kilka komentarzy pod konkretnym postem.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą osoby z NUSA Team wytypowane przez Organizatora.
3. Zwycięzców wybierze Komisja spośród wszystkich przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń według własnego ich uznania jako najbardziej kreatywną odpowiedź. Z prac zostanie sporządzony protokół, który następnie będzie przechowywany przez Organizatora.
4. Fundatorem i przekazującym nagrody jest Organizator oraz inne podmioty, jeśli zostaną wybrane przez Organizatora.
5. W chwili dokonania Zgłoszenia oraz udziału w Konkursie Uczestnik:
a. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu;
b. oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie;
c. zobowiązuje się do przestrzegania zasad Konkursu, o których mowa w Regulaminie,
d. oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych w Konkursie, a który znajduje się w § 7 Regulaminu.
6. Jeden Uczestnik może skomentować post konkursowy kilka razy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszenia pod kątem jego zgodności z niniejszym Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych wobec nusa-store bądź nie będzie spełniała wymagań Konkursu lub Regulaminu sklepu internetowego nusa-store.com, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika.
8. Z Konkursu wykluczone są Zgłoszenia wysłane jako wiadomości prywatne.
9. W przypadku:
a niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, Laureat traci prawo do Nagrody, zaś dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.


§4. NAGRODY


1. Organizator w Konkursie przewidział następujące nagrody:
- nagroda zostanie opublikowana przez Organizatora na profilu Nusa na Instagramie w dniu 17.08.2022 roku.
- wszystkie nagrody zostaną wysłane w terminie do 3 dni roboczych, po wybraniu zwycięzcy konkursu.
- nie można wymienić wygranej nagrody na gotówkę.
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
5. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
6. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu zgłoszenia, które nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie Zgłoszenia Konkursowe, będą uznawane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Komisję.


§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU


1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
a. potwierdza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia oraz wszystkich zdjęć publikowanych w ramach Konkursu, posiada wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Zgłoszenia oraz w/w zdjęć, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego prawa do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia i wystąpienie osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
b. potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania takiego żądania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Instagram, odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie
2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia oraz wszystkich zdjęć publikowanych w ramach Konkursu na następującym polu eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Facebook lub Instagram. Opisana licencja zostaje udzielona na okres 5 lat.
3. Na mocy licencji określonej powyżej, a także zgody wskazanej w ust. 6 poniżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia oraz w/w zdjęć, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, łączenia do z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Zgłoszenia oraz zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zgłoszenia osobistych praw autorskich, a także upoważnia Organizatora do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
6. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia.
7. W przypadku, gdy na zdjęciu poza samym Uczestnikiem znajdzie się dziecko Uczestnika, Uczestnik oświadcza, iż jako opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym wizerunku rozumianego jako dana osobowa dziecka) w celach wskazanych w ust. 2 powyżej.
8. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, czy naruszać praw osób trzecich.

§ 6. REKLAMACJE


1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.
3. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail: contact@nusa-store.com
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis reklamacji i żądanie a także dodatkowo w przypadku osób, które nie przesłały Zgłoszenia w Konkursie – oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w § 7 Regulaminu o treści następującej:
„Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w § 7 Regulaminu Konkursu – przy czym dla złożenia oświadczenia wystarczające jest wklejenie całej jego treści w treść wiadomości e-mail.
5. Osoba składająca reklamację będzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail na adres, z którego reklamację nadesłano.

§ 7. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów i usług własnych), jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród. Dane osobowe osób, z którymi Organizator podpisze umowę, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu oraz umowy licencyjnej przetwarzane będą w związku z realizacją tejże umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorowi pocztowemu, kurierowi oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe zapewniające świadczenie usługi skrzynki e-mail. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do dnia wydania Nagrody (tj. do 17 sierpnia 2022 r.); w przypadku Laureatów, z którymi Organizator podpisał umowy ich dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i zostaną usunięte najpóźniej po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy.
5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Promocji.
6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy - prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,
e. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu - prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej wskazanej na stronie www.nusa-store.com Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organizator nie wyznaczył inspektora ochrony danych w swojej organizacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.nusa-store.com
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników.
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty i przedłużenia czasu trwania Konkursu i dokonywania zmian w Regulaminie z tym, że zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników Konkursu i obowiązują od momentu podania ich do wiadomości Uczestnikom Konkursu przez publikację na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenie funkcjonowania strony internetowej nusa-store.com) lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixel