Karta #nusagirl

Karta #nusagirl

Karta #nusagirl to wyjątkowe korzyści dla klientki, dzięki którym zakupy w NUSA staną się jeszcze przyjemniejsze!

Karta zapewnia darmową wysyłkę na terenie Polski* oraz ekskluzywny, przedpremierowy dostęp do dropów, dzięki któremu możesz wejść na stronę już na 30 min przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży. W ten sposób będziesz miała szansę upolować najbardziej limitowane produkty z kolekcji i spokojnie przejrzeć asortyment przed innymi!

*darmowa wysyłka od 150 zł na terenie Polski obowiązuje na ubrania, biżuterię oraz niewielkie akcesoria do domu. Nie dotyczy mebli i większych dodatków do domu, jak lustra czy klosze.
REGULAMIN - KARTA #nusagirl, VOUCHER, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
 1. Postanowienia ogólne dla Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, Programu Lojalnościowego, Voucher’a.

  1.1.Niniejszy regulamin określa ogólne zasady przyznawania i używania Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, Programu Lojalnościowego, Voucher’a.
  1.2.Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  a)Regulamin - niniejszy regulamin Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, Programu Lojalnościowego, Voucher’a;
  b) Wydawca – Anna Skura prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WAW PROJECT - ANNA SKURA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby:, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elizy Orzeszkowej 12, 84-240 Reda, NIP: 5882167123, REGON: 360927465, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@nusa-store.com
  c) Karta Stałego Klienta #NUSAGIRL lub KSK- karta na okaziciela, wydana przez Wydawcę w formie elektronicznej lub tradycyjnej, wydana na terenie Polski, który uprawnia Użytkownika do jego użytkowania w Sklepie Internetowym NUSA; nabywcy w formie elektronicznej kodu cyfrowego, na nośnikach danych określonych przez Wydawcę, w tym pocztą elektroniczną, w formie drukowanej;
  d) Voucher elektroniczny/drukowany Nusa lub Voucher – bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym NUSA prowadzonym pod adresem www.nusa-store.com, udostępniany nabywcy w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub w formie drukowanej, wysyłanej na podany przez Nabywcę adres;
  e) Program Lojalnościowy lub Program – program dla klientów posiadających Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Program mający na celu zbieranie punktów za każdy zakup, gdzie 1zł to 1 pkt, następnie zebrane punkty można wymienić na rabaty do wykorzystania lub Kartę Stałego Klienta.
  f) Konto Klienta lub Konto – konto klienta dostępne po podaniu danych osobowych i zaakceptowaniu regulaminu.
  g) Nabywca - osoba, która Sklepie Internetowym NUSA dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Vouchera; w odniesieniu do Vouchera elektronicznego za Nabywcę rozumie się podmiot nabywający Voucher elektroniczny od Wydawcy w uzgodnionej z Wydawcą formie ( mail ), w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć na rzecz Beneficjentów, lub w formie drukowanej na uzgodniony z Nabywcą adresem;
  h) Beneficjent – osoba otrzymująca od Nabywcy Voucher elektroniczny zakupiony przez Nabywcę;
  i) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, Programu Lojalnościowego, Voucher’a;
  j) Sklep Internetowy NUSA – sklep internetowy NUSA prowadzony przez Wydawcę pod adresem: www.nusa-store.com;

  2. Nabywanie oraz wykorzystanie VOUCHER’a

  2.1.Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego przelewem elektronicznym, kartą płatniczą (w tym lub kartą kredytową) określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Vouchera, który będzie uprawniać jego Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Sklepie Internetowym NUSA.
  2.2.W przypadku nabycia Vouchera w Sklepie Internetowym NUSA akceptowaną przez Wydawcę formą płatności jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), Przelewy24 oraz tPay i PayPal.
  2.3.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Vouchera lub Programu Lojalnościowego. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym NUSA.
  2.4.Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. IV.7 poniżej - nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
  2.5.Voucher jest do kupienia w Sklepie Internetowym NUSA pod adresem www.nusa-store.com.
  2.6.Kwota Vouchera jest do jednorazowego użytku. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie Internetowym na kwotę mniejszą niż określona na Vouchera, środki przepadają. Nie ma możliwości przywrócenia niewykorzystanych środków. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Voucher’a, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy za pośrednictwem wybranego przez siebie banku i metody płatności poprzez serwis Przelewy24, tPay lub PayPal
  2.7. W przypadku zwrotu produktów zwrot środków zostanie zlecony na voucher.
  W przypadku nabycia Karty Upominkowej NUSA w Sklepie Internetowym NUSA, Nabywcy będącym konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach oraz warunkach określonych w regulaminie Sklepu Internetowego NUSA. Nabywca ponosi odpowiedzialność wobec Wydawcy za uszkodzenie Karty Upominkowej NUSA, w tym w razie naruszenia pola z kodem przypisanym do Karty Upominkowej NUSA. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.

  3. Zasady ogólne działania oraz warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego

  3.1. Przystąpienie do Programu jest automatyczne po założeniu konta klienta i zaakceptowania treści Regulaminu Sklepu oraz niniejszego Regulaminu.
  3.2. W Programie można brać udział po założeniu konta klienta i dokonaniu jednorazowego zakupu. Takie przystąpienie do Programu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
  3.4. Przystępując do Programu Lojalnościowego zawiera równocześnie umowę ze Sklepem Internetowym NUSA STORE prowadzonym przez WAW PROJECT - ANNA SKURA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby:, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elizy Orzeszkowej 12, 84-240 Reda, NIP: 5882167123, REGON: 360927465, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@nusa-store.com. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie („zwanym dalej Regulaminem”). Jeżeli Posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu to tym samym narusza umowę, co może pociągnąć za sobą rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowanie lub odebranie dostępu do programu oraz przejęcie zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
  3.5. Sklep Interentowy NUSA STORE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.
  3.6. Uczestnik poprzez zakładanie Konta Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez inne podmioty współpracujące z Sklepem w ramach Programu.
  3.7. Uczestnik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowym przy zakładaniu Konta Klienta. Tym samym Osoba taka nie jest wczytywana do bazy klientów i nie bierze udziału w Programie Lojalnościowym Sklepu Internetowego NUSA STORE.
  3.8. Uczestnik Programu gromadzi punkty, gdzie 1pkt to 1zł.
  3.9.Rabaty wynikające ze zrealizowanych punktów w ramach programu lojalnościowego dotyczą produktów oferowanych w cenach regularnych i nie łączą się z innymi akcjami promocyjnym organizowanymi przez Sklep Internetowy NUSA STORE, o ile regulamin tych akcji nie stanowi inaczej.
  3.10. Uczestnikami Programu mogą być osoby, które skończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne i prawne. Uczestnikami programu mogą być zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.

  4. Wydanie i korzystanie z Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL

  4.1. Wydanie Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL przysługuje tylko klientkom Sklepu Internetowego NUSA po wydaniu łącznie 5000 zł w Sklepie Internetowym NUSA.
  4.2. Karta Stałego Klienta #NUSAGIRL nie może być doładowana w żaden sposób.
  4.3. Karta Stałego Klienta #NUSAGIRL jest ważna przez rok od momentu wydania i upoważnia klientów do darmowej wysyłki na terenie Polski od 150zł na kwotę produktów w koszyku (bez wliczonych kosztów wysyłki) oraz uprawnia klientów Sklepu Internetowego Nusa do dostępu do wcześniejszego dropa w sklepie Internetowym Nusa, t.j. 30 min przed każdą oficjalną premierą nowej kolekcji w firmie Nusa.
  4.4. Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL może być używana wyłącznie w Sklepie Internetowym NUSA pod adresem www.nusa-store.com

  4.5. Nabywca Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Beneficjenta lub Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Beneficjent lub Użytkownik poprzez użycie Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
  4.6.Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL w następujących przypadkach: a) brakującej ilości punktów zebranych w programie lojalnościowym;
  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej NUSA (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy);
  4.7.Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.
  4.8.W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Upominkowej NUSA Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – Wydawca udostępni Kartę Stałego Klienta #NUSAGIRL najszybciej jak to będzie możliwe.
  4.9.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL od momentu ich wydania (udostępnienia) Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca, Użytkownik lub Beneficjent nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL. Wydawca nie umożliwia też Użytkownikowi, Nabywcy lub Beneficjentowi Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Upominkowej NUSA jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik lub Beneficjent tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Beneficjent lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.10.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, w tym z jej wydawaniem oraz używaniem będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Internetowym Nusa w godzinach 09-17 lub drogą elektroniczną na adres mailowy contact@nusa-store.com, z dopiskiem "Karta Stałego Klienta #NUSA– reklamacja".
  4.11.Zwrot towarów – zasady rozliczeń W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty Upominkowej NUSA, saldo Karty Upominkowej NUSA zostanie przez Wydawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów. O ile zwrot dotyczy towarów zakupionych przy użyciu Vouchera elektronicznego, wówczas Użytkownik otrzyma w związku z dokonywanym zwrotem Kartę Upominkową NUSA uznaną kwotą określoną w zdaniu poprzednim. 4.12.Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Upominkową NUSA będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Upominkowej NUSA.
  5.Postanowienia końcowe Wydanie (udostępnienie) Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  5.1. Karta Stałego Klienta #NUSAGIRL w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
  5.2.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 5.3.Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://nusa-store.com/pl/terms/regulamin-18.html
  5.4.Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL można uzyskać pod numerem telefonu obsługi klienta Wydawcy 534 000 985 oraz drogą elektroniczną contact@nusa-store.com
  5.5.Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Upominkowych NUSA i zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych NUSA bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych NUSA Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.douglas.pl/KartaUpominkowa. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.nusa-store.com. W przypadku zakończenia realizacji Kart Upominkowych NUSA postanowienie pkt. IV.7 stosuje się odpowiedni

  6. Dane osobowe

  6.1.Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów – Konsumentów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności;
  6.2.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Wydawca;
  6.3.Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
  6.4.Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności;
  6.5.Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności;

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixel